สวนเกษตรอินทรีย์ 108

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน

 

โรงเรือนปิดกันแมลง 5 x 30 เมตร, แปลงผักปลูกพืชแบบขั้นบันได, โรงไม้เลื้อย, นาข้าวสาธิต, โรงเพาะเห็ด, การปลูกไม้ผลที่เหมาะต่อสภาพ พื้นที่ภาคกลาง, โรงเลี้ยงไก่ไข่ระบบเปิด, บ่อเลี้ยงปลาความจุ 20,000 ตัว บ่อเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ, โรงโคนม, โรงเลี้ยงไส้เดือน, โรงปุ๋ยหมัก สวนเกษตรอินทรีย์ ๑๐๘ ของเราได้มีการปลูกพืชผักมากกว่า 108 ชนิด

 

โดยเน้นผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อปรุงอาหารให้ลูกค้าของรีสอร์ทได้รับ

ประทาน และผลผลิตส่วนเกินเพื่อจำหน่ายในตลาดพืชผักอินทรีย์

 

ผู้จัดการสวนเกษตรอินทรีย์ 108 และคนสวนของเรา

ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจทุกท่าน